Beker mat zwart hele moeie mama

Beker mat zwart hele moeie papa

Beker de liefste mama van de wereld

Beker de liefste oma van de wereld

Beker de liefste opa van de wereld

Beker de liefste papa van de wereld

Beker de liefste tante van de wereld

Beker de liefste oom van de wereld

Beker talen opa

Beker talen oma

Beker talen tante

Beker talen oom

Beker talen papa

Beker talen mama

Beker de ideale schoonzoon

Beker de ideale schoonmoeder

Beker de ideale schoonvader

Beker de ideale schoondochter